Tin Tổng Hợp

Thứ Tư, 3 tháng 1, 2018

Tổ chức bộ máy kế toán theo mô hình tập trung

Từ khóa

Công ty tổ chức công tác tài chính kế toán theo loại hình kế toán tập trung. Toàn công ty có một phòng kế toán duy nhất làm nhiệm vụ hạch toán tổng hợp, hạch toán chi tiết các nghiệp vụ kinh tế tài chính phát sinh trong đơn vị, lập báo cáo kế toán theo quy định chung. Các trạm trực thuộc không có phòng kế toán, chỉ được bố trí một nhân viên kế toán làm nhiệm vụ hạch toán ban đầu. Website: http://gec.edu.vn/

  Bộ máy kế toán của công ty được minh họa bằng sơ đồ sau:

  - Kế toán trưởng là người đứng đầu trong bộ máy tài chính kế toán của công ty, có nhiệm vụ hướng dẫn, chỉ đạo mọi công ciệc kế toán từ việc lập chứng từ, vào sổ, hạch toán đồng thời có nhiệm vụ tổng hợp sổ sách và quyết toán

- bộ phận kế toán mua hàng và tồn kho: thu thập các chứng từ về hàng mua và có nhiệm vụ theo dõi chi tiết cấu thành nên giá vốn hàng mua, chi tiết cho từng loại hàng và nguồn hàng. Từ đó, tổ chức được kế toán mua hàng vào các sổ chi tiết hàng mua theo chủng loại, số lượng, đơn giá và giá trị. Đồng thời kế toán còn có nhiệm vụ theo dõi hàng nhập, xuất, tồn của các trạm vào sổ tổng hợp nhập, xuất tồn(vào sổ chi tiết lên bảng kê sè 8).

- bộ phận kế toán hàng bán và thanh toán tiền hàng : thu thập các hoá đơn bán hàng và các chứng từ khác phục vụ cho việc tính toán và xác định kết quả, theo dõi việc thanh toán với người bán và người mua của các trạm kinh doanh, theo dõi việc thực hiện chế độ theo dõi công nợ của khách hàng, thanh toán lương và bảo hiểm cho cán bộ công nhân viên.

- Bộ phận kế toán quỹ : Tổng hợp các phiếu thu, phiếu chi, lệnh chi vào sổ quỹ.

- Bộ phận kế toán TSCĐ : Tổ chức ghi chép, phản ánh tổng hợp số liệu một cách chính xác, đầy đủ, kịp thời về số lượng, hiện trạng và giá trị của TSCĐ hiện có, tình hình tăng giảm và di chuyển TSCĐ, tính toán và phân bổ chính xác số khấu hao của TSCĐ vào chi phí sản xuất kinh doanh.

- bộ phận kế toán tổng hợp : Căn cứ vào sổ kế toán và các chứng từ ban đầu về mua hàng, bán hàng, thu chi tiền mặt vào các sổ chi tiết. Tập hợp các chi phí sản xuất kinh doanh. Sau đó phân bổ các chi phí đó đúng nguyên tắc và lập bảng cân đối kế toán và báo cáo kế toán.

- Nhân viên kế toán trạm : Viết hoá đơn bán hàng cho khách hàng, thu tiền và lập báo cáo các chứng từ ban đầu, học kế toán trạm phải mở đầy đủ các sổ sách để theo dõi mọi hoạt động kinh tế phát sinh hàng ngày của trạm.

Công tác kế hoạch hoá tài chính.
1. Xây dựng kế hoạch:
Việc xây dựng kế hoạch vẫn được công ty chế biến và kinh doanh than vĩnh phú tiến hành hàng năm dựa trên các chỉ tiêu kế hoạch do Công ty than Miền Bắc giao cho 
a) Các chỉ tiêu chi phí.
Bao gồm các loại chi phí sau: chi phí tiền lương công nhân viên, bảo hiểm, chi phí công đoàn, chi phí dụng cụ, chi phí khấu hao, chi phí dịch vụ mua ngoài, chi phí bằng tiền khác.
b) Xác định doanh thu.
c)     Các khoản nộp kế hoạch lên công ty miền Bắc.

2. Tổ chức thực hiện.
Công ty căn cứ vào các chỉ tiêu kế hoạch đã lập để thực hiện một cách tốt nhất, với việc dựa vào các hướng dẫn chỉ đạo của các công ty kinh doanh cấp trên công ty sẽ hoàn thành tốt kế hoạch đã đề ra.

Điểm 4.6/5 dựa vào 87 đánh giá

Bài liên quan


EmoticonEmoticon